Koop, eet en beweeg slim in 1 - 2 - 3!

ARTIKELS

Multimove for kids
Multimove for kids

Vlaams minister van Sport Muyters lanceert in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie en de universiteiten het project ‘Multimove for Kids’, een project voor kinderen van 3 tot 8 jaar. ‘Multimove for Kids’ wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren. Uit recent onderzoek is immers gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen.

3 tot 8 jaar

Het project ‘Multimove voor kinderen’ heeft twee strategische doelstellingen. De eerste streeft naar kennisontwikkeling en brede sensibilisering bij ouders en begeleiders. Zij moeten het belang en de mogelijkheden leren kennen van de motorische ontwikkeling van het kind, met het accent op een brede motorische vorming en plezierbeleving.

De tweede strategische doelstelling slaat op productontwikkeling. Initiatieven, programma’s en activiteiten gericht op de leeftijdscategorie van 3 tot 8 jaar moeten een aangepaste inhoud en begeleiding hebben, waarbij de brede motorische basisvorming centraal staat. Het project gaat van start op 1 september 2011 en zal lopen tot 31 augustus 2014.

Het project zal worden gerealiseerd in een samenwerking tussen de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, de lokale besturen en de Vlaamse Trainersschool als partnership. In een eerste fase zullen de kennispakketten en toolkits ontwikkeld worden die later als ondersteuning zullen gebruikt worden in een pilootproject. In een tweede fase zullen de geselecteerde deelnemers voor het project (sportclubs en lokale besturen) eerst grondig geïnformeerd worden en een beknopte opleiding krijgen om dan in september 2012 van start te kunnen gaan met de implementatie van het ontwikkelde pakket. In een derde fase (2013) zullen nieuwe deelnemers kunnen instappen in het project. Deze zullen kunnen gebruik maken van de ontwikkelde producten, maar worden niet meer opgenomen in het onderzoek. In een vierde fase (2014) zal een brede informatiecampagne worden uitgerold voor het brede publiek. Het is  immers de bedoeling dat dit initiatief zijn projectfase ontgroeit en een breed geïmplementeerd wordt.

Product- en kennisevaluatie

Voor dit pilootproject zal een oproep gelanceerd worden bij federaties en lokale besturen om in te tekenen op het project. In totaal zullen 4 federaties met elk 6 clubs en 10 lokale besturen geselecteerd worden om in te stappen in het pilootproject. Deze eerste instappers zullen opgevolgd worden door de universiteiten in 2 flankerende onderzoeken. Enerzijds zal de evolutie van de kennis worden opgevolgd en anderzijds zal er een productevaluatie plaatsvinden door de vooruitgang in de motorische vaardigheden van de deelnemende kinderen te meten.

Mult
Vlaams m
de unive
‘Multim
onderbo
Vlaande
maar oo
Het proj
kennison
mogelijk
brede m
De twee
activiteit
begeleid
start op
Het proj
universit
Trainers
worden
zullen de
geïnform
kunnen g
nieuwe d
ontwikke
(2014) za
de bedo
Voor dit
tekenen
geselect
worden
worden
motorisc
timove
minister van
ersiteiten he
ove for Kids
ouwde manie
eren te weini
ok een moto
ect ‘Multimo
ntwikkeling e
kheden leren
motorische vo
ede strategisc
ten gericht o
ding hebben,
1 septembe
ect zal word
teiten met e
school als pa
die later als
e geselectee
meerd worde
gaan met de
deelnemers
elde product
al een brede
eling dat dit
pilootprojec
op het proje
eerd worden
door de univ
opgevolgd e
che vaardigh
PERS
e for Kid
v
n Sport Muyt
et project ‘M
’ wil de ontw
er stimulere
ig bewegen
rische achte
ove voor kind
en brede sen
n kennen van
orming en ple
che doelstell
op de leeftijd
waarbij de b
r 2011 en za
en gerealise
en opleiding
artnership. In
ondersteuni
rde deelnem
en en een be
e implementa
kunnen insta
ten, maar wo
e informatiec
initiatief zijn
ct zal een op
ect. In totaal
n om in te st
versiteiten in
en anderzijds
heden van de
SBERICHT KA
VLAAMS M
BRUSS
ds: een
oor jon
ters lanceert
ultimove fo
wikkeling va
en. Uit recen
en daardoor
rstand oplop
deren’ heeft
nsibilisering b
n de motorisc
ezierbeleving
ling slaat op
dscategorie v
brede motor
l lopen tot 3
erd in een sa
g Lichamelijke
n een eerste
ing zullen ge
mers voor het
eknopte ople
atie van het
appen in het
orden niet m
campagne wo
n projectfase
roep gelance
zullen 4 fed
appen in het
n 2 flankeren
s zal er een p
e deelnemen
ABINET PH
MINISTER V
SEL – 18 jul
n gevar
ngere k
t in samenw
r Kids’, een p
n de basism
t onderzoek
r niet alleen
pen.
t twee strate
bij ouders en
che ontwikk
g.
productontw
van 3 tot 8 ja
rische basisv
31 augustus 2
amenwerkin
e Opvoeding
fase zullen d
ebruikt worde
t project (sp
eiding krijgen
ontwikkelde
t project. De
meer opgeno
orden uitger
e ontgroeit e
eerd worden
deraties met
t pilootproje
nde onderzoe
productevalu
nde kinderen
ILIPPE MUY
VAN SPORT
li 2011
rieerd b
kindere
werking met d
project voor
otoriek op e
k is immers g
vaak met ov
egische doels
n begeleiders
eling van het
wikkeling. In
aar moeten e
vorming cent
2014.
g tussen de
g, de lokale b
de kennispak
en in een pil
ortclubs en l
n om dan in s
e pakket. In e
ze zullen kun
men in het o
rold voor het
en een breed
n bij federati
elk 6 clubs e
ect. Deze eer
eken. Enerzij
uatie plaatsvi
n te meten.
YTERS
bewegi
en
de Vlaamse
r kinderen va
een verantw
gebleken dat
vergewicht t
stellingen. De
s. Zij moeten
t kind, met h
itiatieven, pr
een aangepas
raal staat. H
Vlaamse Spo
besturen en d
kketten en to
ootproject. I
okale bestur
september 2
een derde fas
nnen gebruik
onderzoek. In
t brede publi
geïmplemen
es en lokale
en 10 lokale b
ste instappe
jds zal de evo
inden door d
ingsaan
Sportfedera
an 3 tot 8 jaa
woorde en
t kinderen in
te kampen h
e eerste stre
n het belang
het accent op
rogramma’s
ste inhoud e
et project ga
ortfederatie
de Vlaamse
oolkits ontw
In een tweed
ren) eerst gr
2012 van star
se (2013) zu
k maken van
n een vierde
iek. Het is im
nteerd word
besturen om
besturen
ers zullen opg
olutie van de
de vooruitga
nbod
atie en
ar.
n
hebben,
eeft naar
en de
p een
en
en
aat van
(VSF), de
wikkeld
de fase
rondig
rt te
llen
de
fase
mmers
dt.
m in te
gevolgd
e kennis
ng in de
Reacties
 
Plaats reactie